PRIVACYBELEID VAN STORYTEL
 

1.ALGEMEEN

1.1.
Storytel is een op internet gebaseerde digitale abonnementsservice waarmee u (hierna “U” of de “Gebruiker”) toegang heeft tot luisterboeken en e-boeken op Uw mobiele telefoon of op Uw tablet of op een ander apparaat(de “Service”) conform de voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst (de “Voorwaarden”). De Service wordt verleend door Storytel NL BV, met KvK-nummer 58216111, (hierna “Storytel” of “wij”).

1.2.
Dit Privacybeleid omvat uitleg over de werkwijzen van Storytel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van bepaalde informatie, waaronder Uw persoonsgegevens gerelateerd aan de Service die wij aan U verlenen. Dit Privacybeleid ziet ook op personen die onze website bezoeken of onze applicatie downloaden en gebruiken. Het doel van het Privacybeleid is U te informeren over de verwerking van Uw persoonsgegevens door ons en U ervan te verzekeren dat er zorgvuldig wordt omgegaan met Uw persoonsgegevens bij gebruik van de Service, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

1.3.
U dient zich te allen tijde veilig te voelen wanneer U persoonsgegevens verstrekt aan Storytel. Storytel heeft de benodigde technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat Uw persoonsgegevens zijn beschermd tegen onbevoegd toegang, gebruik, wijziging en verwijdering. Als U niet comfortabel bent met de inhoud van dit Privacybeleid mag u zich er altijd van weerhouden de Service te gebruiken.

2.VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

2.1.
Storytel Sweden AB en Storytel Nederland BV zijn de verantwoordelijken voor het verwerken van Uw persoonsgegevens door Storytel. U kunt contact opnemen met beide entiteiten over bijvoorbeeld integriteit of privacy. Informatie over hoe U contact met ons kan opnemen vindt u in artikel 13.

3.WANNEER EN VANUIT WAAR VERZAMELT STORYTEL PERSOONSGEGEVENS?

3.1.

Storytel verzamelt persoonsgegevens over U wanneer:U een account aanmaakt bij Storytel en gebruikmaakt van de Service,
U een extra dienst of product bestelt van Storytel,
U een applicatie uit onze Service installeert of gebruikt, met of zonder een abonnements plan,
U de website bezoekt,
U zich abonneert op de nieuwsbrief van Storytel,
U fouten, inbreuken of ander ongepast materiaal meldt of om een andere reden contact opneemt met de klantenservice van Storytel,
U de Service koppelt aan Uw Facebook-account of een soortgelijke service van derden die onafhankelijk persoonsgegevens beheert, bijvoorbeeld om toegang tot de Service te faciliteren, in welk geval wij gegevens ontvangen van een dergelijke derde,
U deelneemt aan een enquête, inclusief maar niet beperkt tot klanttevredenheids- of marketingonderzoeken, of wanneer U reageert op berichten van Storytel, of
het anderszins noodzakelijk is om de relatie tussen U en Storytel te beheren.

3.2.

Storytel verzamelt ook informatie via eigen cookies of cookies van derden en soortgelijke traceringstechnologieën (inclusief maar niet beperkt tot beacons, tags en pixels) waarmee Uw activiteiten en keuzen kunnen worden gevolgd, met andere woorden wanneer U de applicatie download, de Service gebruikt of onze website bezoekt. Dit is bijvoorbeeld nodig om Uw toegang de faciliteren, Uw instellingen te onthouden, U gepersonaliseerde marketing te sturen en om het succes van advertenties te meten. Meer informatie over het gebruik van cookies door Storytel vindt U in het cookiebeleid op de Storytel website.

4.WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT STORYTEL?

4.1.

Wanneer U een account aanmaakt bij Storytel of contact opneemt met de klantenservice van Storytel, verzamelt Storytel persoonsgegevens over U. Algemene gebruikersgegevens die Storytel verzamelt zijn Uw naam en/of gebruikersnaam, e- mailadres en/of telefoonnummer en Uw betaalgegevens zoals Uw credit card type en vervaldatum. Storytel kan ook gegevens verzamelen met betrekking tot Uw geboortedatum, geslacht en aanvullende contactgegevens zoals Uw woonadres. Storytel kan ook persoonsgegevens verzamelen die U verstrekt over Uw gezinsleden (inclusief de namen, geboortedata en interesses van Uw gezinsleden). Als U ervoor kiest dergelijke persoonsgegevens te verstrekken, bent U verantwoordelijk hiertoe gerechtigd te zijn op grond van hun toestemming en dient U ze ook te informeren over onze verwerkings activiteiten.

4.2.
Wanneer U de Service of aanvullende diensten en producten van Storytel gebruikt en de website en app van Storytel bezoekt, kan Storytel ook gegevens betreffende Uw gebruik (zoals keuzes van titels en zoek opdrachten), wat U bekijkt, en technische gegevens (zoals unieke platform ID’s, telefoon en platform versies, apparaat IP-adres, Storytel-app versie, taal instellingen, URL gegevens, wachtwoord (versleuteld), cookie gegevens en browser type) verzamelen. Als U zich bij aanmelding als klant van Storytel hebt aangemeld als klant voor facturering kan het nodig zijn dat Storytel ook sommige gegevens verzamelt en verwerkt die U verstrekt aan de betalingsdienstaanbieder van Storytel om genoemde facturering mogelijk te maken.

4.3.
Als U ervoor kiest om de Service te koppelen aan Facebook of een soortgelijke dienst van derden die persoonsgegevens beheren, kan Storytel informatie, waarvoor U aan Facebook of aan de betreffende derde toestemming geeft om deze te delen met Storytel, verzamelen en verwerken. Storytel raadt U aan om uzelf op de hoogte te stellen van de privacy praktijken van dergelijke derden.

4.4.
Storytel kan ook informatie verzamelen en verwerken die U in openbare forums op de website van Storytel of aan Storytel verstrekt wanneer U de website van Storytel of sites van Storytel op platforms van derden gebruikt, zoals sites van sociale netwerken, of wanneer U Uw profiel op een site of platform van derden aan Uw persoonlijke account koppelt.

4.5.
Storytel kan ook bepaalde informatie met betrekking tot of U in aanmerking komt om de Service te gebruiken en Uw gekozen betaalwijze verzamelen en verwerken. Omdat Storytel samenwerkt met externe aanbieders van betaaldiensten die werken met onafhankelijke systemen van Storytel, worden er geen volledige betalingsgegevens, zoals volledige creditcardnummers, opgeslagen of verzameld door Storytel. Storytel raadt aan om uzelf op de hoogte te stellen van de privacy praktijken van dergelijke derden.

5.HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD?

5.1.
Storytel bewaart Uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de verwerkingsdoeleinden.

5.2.
Dit betekent dat persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt voor marketingdoeleinden bewaard blijven zolang U een account heeft en twaalf (12) maanden na afloop van Uw abonnement worden verwijderd, tenzij U Storytel vrijwillig toestemming heeft gegeven om deze gegevens te mogen blijven gebruiken.

5.3.

Om het gebruik van cadeaukaarten en de duur van Gratis Proefabonnementen te volgen bewaren wij de algemene gegevens die U bij aanmelding heeft verstrekt (Uw naam en/of gebruikersnaam, e-mailadres en/of telefoonnummer en betaalgegevens) nog vierentwintig (24) maanden na afloop van Uw abonnement, gebruik van een cadeaukaart of Gratis Proefabonnement (degene die het laatst eindigt).

5.4.

Wij bewaren ook de informatie van Uw persoonlijke bibliotheek met luisterboeken/e-books, zolang U een account heeft en nog vierentwintig (24) maanden na afloop van Uw abonnement zodat U gemakkelijk opnieuw gebruik kunt gaan maken van de dienst binnen de voornoemde periode.

5.5.

Wanneer U contact opneemt met Storytel om ondersteuning te ontvangen of voor andere doeleinden, zullen wij Uw persoonsgegevens bewaren gedurende vierentwintig (24) maanden na het oplossen van Uw laatste supportticket (bijvoorbeeld problemen en verzoeken).

5.6.
Uw persoonsgegevens worden voor analytische doeleinden verwerkt tijdens Uw inschrijvingsperiode en gedurende vierentwintig (24) maanden daarna.

5.7.

Storytel mag gegevens langer bewaren als dit wettelijk vereist is of als dit vereist is om de juridische belangen van Storytel te bewaken, bijvoorbeeld als er gerechtelijke procedures lopen.

6.WAAR WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

6.1.

Uw persoonsgegevens worden bewaard op servers in het land waar de Contractspartij is gevestigd (zoals gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden). Persoonsgegevens worden ook opgeslagen in Zweden, waar Storytel haar hoofdvestiging heeft. Voor internationale overdrachten past Storytel beveiligingsmaatregelen toe zoals hieronder beschreven in 10.5.
7.WAAROM VERWERKT STORYTEL INFORMATIE OVER U?

7.1.

Storytel verwerkt Uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Storytel verwerkt Uw persoonsgegevens hoofdzakelijk om de klantrelatie met U te beheren en te voldoen aan de wettelijke vereisten. Uw persoonsgegevens kunnen ook de basis vormen voor markt- en klantanalyses, marktonderzoek, statistieken, bedrijfsprocesbewaking en commerciële en methodologische ontwikkeling ten behoeve van Storytel om de Service en haar functionaliteiten te ontwikkelen en personaliseren.

7.2.

Storytel verwerkt Uw persoonsgegevens ook om U te kunnen voorzien van betere en gerichtere aanbiedingen en diensten. Persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden verwerkt, gekoppeld, gesegmenteerd en geanalyseerd om informatie, aanbiedingen of aanbevelingen over goederen en diensten van Storytel of partners van Storytel te leveren door middel van gerichte advertenties die zijn afgestemd op Uw voorkeuren, gedragingen, wensen of levensstijl. Het kan ook worden gebruikt als basis voor gerichte marketing naar doelgroepen die vergelijkbaar zijn met de bestaande gebruikers van Storytel. Dit kan bijvoorbeeld de verwerking van persoonsgegevens omvatten met als doel het maken van aangepaste doelgroepen op platforms van derden, zoals Facebook en Google. Storytel kan de informatie over U waartoe Storytel via de Service toegang heeft door Uw onlinebezoeken of andere documenten (zoals van Facebook of andere soortgelijke aanbieders van sociale media) ook analyseren en combineren voor de in dit artikel genoemde doeleinden.

7.3.
Daarnaast verwerkt Storytel Uw persoonsgegevens om potentieel verboden of onrechtmatige activiteiten, waaronder fraude, te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken en onze gebruiksvoorwaarden te handhaven (bijvoorbeeld om te bepalen of U in aanmerking komt voor een Gratis Proefabonnement of enige andere aanbieding of marketingcampagne, al naar gelang het geval).

8.WAT IS DE RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING?

8.1.

Storytel verwerkt het merendeel van Uw persoonsgegevens omdat het noodzakelijk is voor de door Storytel te leveren prestaties op grond van de Voorwaarden, zodat Storytel in staat is de Service en de bijbehorende functionaliteiten te leveren. Dit is het geval wanneer Storytel, onder meer, Uw contactgegevens, zoals Uw e-mailadres of Uw telefoonnummer en informatie van de betaaldienstaanbieder, verwerkt.

8.2.
Storytel verwerkt bepaalde persoonsgegevens op basis van een afweging van belangen, dat wil zeggen als het belang van Storytel om de gegevens te verwerken zwaarder weegt dan de impact en het risico dat de verwerking mogelijk heeft op Uw integriteit. Dit is het geval wanneer Storytel Uw gegevens verwerkt voor ondersteuningsdoeleinden (bijvoorbeeld algemene verzoeken tot ondersteuning) of bepaalde marketingdoeleinden anders dan directe marketing en wanneer wij de informatie van Uw bibliotheek met luisterboeken/e-boeken (inclusief andere literaire inhoud) bewaren nadat Uw abonnement is beëindigd.

8.3.
Daarnaast worden sommige gegevens verwerkt op basis van Uw toestemming. Dit is het geval voor de verwerking van gegevens waartoe Storytel via Uw Facebook-account toegang krijgt en voor marketing van goederen en diensten van partners van Storytel. Als U persoonsgegevens van andere natuurlijke personen, zoals uw familieleden, verstrekt, bent U er verantwoordelijk voor dat zij instemmen met de verwerking van hun persoonsgegevens.

8.4.

Voor zover verwerking wordt uitgevoerd op basis van toestemming bent U niet verplicht om Uw toestemming te verlenen en kunt U te allen tijde Uw toestemming geheel of gedeeltelijk intrekken..

9.GEGEVENSBEVEILIGING EN -INTEGRITEIT

9.1.

De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van Uw persoonsgegevens zijn zeer belangrijk voor ons. Wij hebben technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om Uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegd delen, gebruik en wijziging daarvan. Wij evalueren onze beveiligingsprocedures regelmatig om te beoordelen of wij aanvullende maatregelen moeten implementeren of de technologie van bestaande procedures moeten verbeteren. U wordt erop gewezen dat, ondanks onze inspanningen, weinig beveiligingsmaatregelen ondoordringbaar zijn. Wij verzoeken U dan ook vriendelijk ons onmiddellijk in te lichten als U verdachte activiteiten opmerkt in de Service.

10.AAN WIE GEEFT STORYTEL DE GEGEVENS DOOR?

10.1.

Storytel kan Uw persoonsgegevens delen met gelieerde ondernemingen, zakelijke partners en andere derden om de overeenkomst met U of overeenkomsten met de leveranciers en partners van Storytel na te kunnen komen of anderzijds om de doeleinden van dit Privacybeleid te bewerkstelligen. Dit kan het geval zijn wanneer wij informatie verstrekken aan bijvoorbeeld Uw bank om naleving van de regels aan te tonen en andere misverstanden op te lossen etc.

10.2.

Storytel kan Uw persoonsgegevens ook met derden delen met het doel U gepersonaliseerde advertenties en marketing te sturen, om te voorkomen dat U irrelevante advertenties of andere soorten irrelevante marketing wordt toegestuurd, om het succes en bereik van onze digitale marketing te meten en voor andere promotie doeleinden. Dat is het geval wanneer Storytel remarketingfuncties en -impressies, interesse- en demografische rapportage gebruikt in Google Analytics, aangepaste doelgroepen uploadt naar bijvoorbeeld Facebook en Google en wanneer we onze zakenpartners, zoals Facebook en Google, informeren dat een bepaalde marketingmaatregel een nieuwe specifieke klant of een aantal nieuwe klanten heeft gegenereerd, wat het geval kan zijn.

10.3.

Storytel mag ook persoonsgegevens delen met bedrijven die persoonsgegevens namens ons verwerken, zoals onze IT-systeemleveranciers, klantenservicebedrijven en gelieerde ondernemingen. Als persoonsgegevens worden doorgegeven aan dergelijke bedrijven die data verwerken namens Storytel sluit Storytel een gegevensverwerkingsovereenkomst met die partijen om te verzekeren dat een hoog beveiligingsniveau voor Uw persoonsgegevens wordt gehandhaafd.

10.4.

Persoonsgegevens kunnen zo nodig ook gedeeld worden, indien nodig, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of vereisten van autoriteiten of organen, ter bescherming van de juridische belangen van Storytel of ter detectie of voorkoming van of voor het besteden van aandacht aan fraude en andere beveiligings- of technische problemen.

10.5.

Als internationaal bedrijf, kunnen wij Uw persoonsgegevens opslaan in de Europese Unie (EU) of in the Europese Economische Ruimte (EER) of op andere locaties. Bij overdracht van Uw persoonsgegevens tussen verschillende landen wordt de overdracht gedaan naar de eerder beschreven categorieën van ontvangers en voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid.

Bij overdracht of opslag van Uw persoonsgegevens buiten de EU/EER worden speciale veiligheidsmaatregelen genomen. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat de overdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met dit Privacybeleid en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, bijvoorbeeld door gebruik te maken van overeenkomsten met de gestandaardiseerde EU-model clausules voor de overdracht van gegevens, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie. U vindt deze op de website van de Europese Commissie https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_nl

11.LINKS NAAR EXTERNE WEBSITES

11.1.

Informatie die wordt verstrekt door Storytel kan links bevatten naar websites die worden beheerd door of eigendom zijn van anderen dan Storytel. Storytel is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op die websites. Storytel raadt U aan de informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens op de betreffende websites aandachtig te lezen.

12.WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

12.1.

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Als Storytel significante wijzigingen in het Privacybeleid aanbrengt, zal Storytel U hierover per e-mail, SMS of via de Service informeren voordat de wijzigingen van kracht gaan. De meest recente versie van het Privacybeleid wordt ook gepubliceerd op de website van Storytel. Als Uw toestemming vereist is voor een wijziging zal Storytel U opnieuw om toestemming vragen. We raden U aan dit Privacybeleid regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van onze procedures omtrent gegevensverwerking.

13.UW RECHTEN OP GROND VAN EU/EER WETGEVING

13.1.

Als u zich in de EU / EER bevindt, of als uw persoonsgegevens anderszins worden verwerkt door een Storytel-entiteit in de EU/EER, heeft u de volgende rechten (naast het intrekken van uw toestemming):

Recht op toegang: U hebt het recht om te vragen of wij persoonsgegevens van u hebben en, als dat het geval is, om informatie op te vragen over welke persoonsgegevens we van U hebben en waarom en hoe we deze verwerken.

Recht op rectificatie: wij moeten op verzoek onjuiste persoonsgegevens corrigeren of onvolledige persoonsgegevens aanvullen.

Recht op wissen (recht om vergeten te worden): we zijn onder bepaalde omstandigheden verplicht om Uw persoonsgegevens op uw verzoek te wissen.

Recht op beperking van verwerking: we zijn onder bepaalde omstandigheden verplicht om ons gebruik van Uw persoonsgegevens op uw verzoek te beperken. In dergelijke gevallen mogen we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor bepaalde beperkte doeleinden die zijn vastgelegd door de wet.

Recht op dataportabiliteit: onder bepaalde omstandigheden heeft U mogelijk het recht om hun persoonsgegevens waartoe wij toegang toe hebben, in een gestructureerde, veel gebruikte en machine leesbare indeling te ontvangen en met het recht om deze gegevens naar een andere entiteit te verzenden.

Recht op bezwaar: in sommige gevallen kunt U bezwaar maken tegen ons gebruik van Uw persoonsgegevens. Mogelijk moeten we dan stoppen met het gebruik van de persoonsgegevens. Een voorbeeld hiervan is wanneer persoonsgegevens worden gebruikt voor marketing- en profileringsdoeleinden.

13.2.
Houd er rekening mee dat sommige hierboven vermelde rechten alleen kunnen worden uitgeoefend in bepaalde situaties. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is bijvoorbeeld alleen van toepassing als de verwerking wordt uitgevoerd op basis van een overeenkomst of toestemming en als de verwerking op geautomatiseerde wijze wordt uitgevoerd, wat alleen van toepassing is wanneer gegevens worden verwerkt op basis van een belangenafweging of Uw toestemming. Als U vragen heeft over hoe Storytel Uw persoonsgegevens verwerkt, Uw rechten wilt uitoefenen of meer over de rechten wilt weten, kunt U contact met ons opnemen zoals hieronder aangegeven.

E-mailadres: privacy@storytel.com
Adres: Van Diemenstraat 136-138, 1013 CP, Amsterdam

13.3.

Als U niet wilt dat Storytel Uw persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden kunt U dat kenbaar maken aan Storytel. In elke nieuwsbrief wordt ook vermeld dat U zich kunt uitschrijven voor de nieuwsbrief. Met betrekking tot pushmeldingen kunt U (in het geval van de meeste mobiele apparaten en tablets) aangeven dat U dergelijke meldingen niet wilt ontvangen door naar ‘Instellingen’ op uw apparaat te gaan en op ‘Meldingen’ te klikken en vervolgens deze instellingen voor sommige of alle applicaties te wijzigen op uw apparaat. Wat cookies betreft, zijn Uw keuzes voor afmelding beschreven in het cookiebeleid van Storytel.

13.4.

U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthouder als U meent dat Uw persoonsgegevens zijn verwerkt in strijd met toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Als U inwoner bent van, als Uw werkplek aanwezig is of als de vermeende inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming in Nederland heeft plaatsgevonden, kunt U Uw klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatst gewijzigd op 31 juli 2019

Storytel NL B.V.